Skip links

Ochrana osobních údajů

Společnost 4 DEVELOP REALITY s.r.o.,se sídlem Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5, IČ: 04081170,zapsaná v C 242100 vedená u Městského soudu v Praze (dále také jako „společnost“) jako správce osobních údajů, Vás informujeme o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, které je uvedené níže.

Jde o zejména:

 1. Jaké osobní údaje budeme zpracovávat
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme osobní údaje zpracovávat
 3. Komu mohou být osobní údaje předány
 4. Po jakou dobu budeme osobní údaje zpracovávat
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně osobních údajů práva

V případě, že budete potřebovat pomoci poradit ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@topmakleri.cz

Rozsah zpracování veškerých osobních údajů:

4 DEVELOP REALITY s.r.o., zpracovává o svých klientech následující informace:

 • Identifikační údaje – a to zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, stav, rodné číslo, číslo OP
 • Kontaktní údaje – trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, telefonní číslo a emailová adresa Nezpracováváme o svých klientech kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování a to ani na začátku a ani v průběhu procesu zpracování osobních údajů.

Účel zpracování

Údaje, které nám klient poskytuje, slouží k těmto účelům:

 • Jméno, příjmení, email a telefonní číslo je pro účely komunikace mezi naším klientem a společností, tj. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětná vazba k provedeným službám
 • Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání zprostředkovatelských smluv, rezervačních smluv a protokolů o prohlídce
 • Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo slouží jako potřebný podklad pro přípravu smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Smlouva o budoucí smlouvě kupní, Rezervační smlouva a Návrh na vklad)
 • Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo OP zpracováváme povinně k naplnění ustanovení Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše činnosti nejsou standardně určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let tedy nezpracováváme.

Zákonnost zpracování vašich osobních údajů dle Čl. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou dle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

 • bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Kupní smlouva, Rezervační smlouva atd.)
 • bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)
 • bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce, popř. třetí strany (např. zasílání obchodních či marketingových sdělení)

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost 4 DEVELOP. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí advokátní kanceláři
 • spolupracujícím realitním makléřům
 • spolupracujícím hypotečním poradcům
 • spolupracující realitní makléři
 • externí účetní společnosti
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli webové, serverové, IT služby, či
 • jsou jeho obchodními partnery
 • daňovému poradci a kontrolním orgánům

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetí země

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům – Chcete-li vědět, jestli o Vás 4 DEVELOP zpracovává osobní údaje, máte právo získat od 4 DEVELOP informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude 4 DEVELOP oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – V případě, že máte pocit, že o Vás 4 DEVELOP zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. 4 DEVELOP opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení – V případě, že máte podezření, že 4 DEVELOP zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po 4 DEVELOP požadovat vysvětlení.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz – V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po 4 DEVELOP požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů – V případě, že chcete, aby 4 DEVELOP Vaše osobní údaje předala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, 4 DEVELOP Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku – Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů 4 DEVELOP. případě, že 4 DEVELOP neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, 4 DEVELOP zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo odvolání souhlasu – Pokud jste udělili 4 DEVELOP souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.

 

4 DEVELOP REALITY s.r.o.